Julian Reef,
Normanby Island,
Papua New Guinea
S10°00.29'
E150°50.12'
March 2006
Bleaching Data
Transect